Bellen

Algemene verkoopvoorwaarden

DSC_2307

De algemene verkoopvoorwaarden bepalen het wettelijk kader waarin elke reservering plaatsvindt. Lees ze aandachtig door.


Art. 1. Identificatie, definities en reikwijdte van de algemene voorwaarden voor beschikbaarstelling

1.1. Provider identificatie

is een accommodatie beheerd door, gevestigd in België, op
is telefonisch bereikbaar op het nummer + en per e-mail via het adres
is geregistreerd met de btw onder het nummer en is geregistreerd bij de Crossroads Bank of Enterprises onder het nummer

1.2. Definities
We bedoelen met:
"Klant": de klant die een dienst reserveert die door de Dienstverlener op de Website beschikbaar wordt gesteld;
"Algemene voorwaarden": deze algemene voorwaarden;
"Reservation":het leveringscontract dat de dienstverlener aan het einde van de reserveringsprocedure aan de klant bindt, inclusief de algemene voorwaarden en de speciale voorwaarden voor toegang tot de accommodatie;
"Aanbieder": de natuurlijke of rechtspersoon (of zijn gemachtigde) die eigenaar is van de aan de Klant ter beschikking gestelde woning
"Service": accommodatie en / of activiteiten beschikbaar gesteld door de dienstverlener en te reserveren door de klant.
                       
strekking

De algemene voorwaarden regelen de contractuele relaties die de aanbieder met de klant aangaat. Ze zijn een essentieel onderdeel van het contract. Bijgevolg kan van deze voorwaarden alleen worden afgeweken als de dienstverlener vooraf en schriftelijk heeft ingestemd. Daarom kan de Klant op geen enkele manier aanspraak maken op de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden, wat deze ook zijn. Indien de Klant wenst af te wijken van de Algemene Voorwaarden, moet hij dit voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst uitdrukkelijk aanvragen.In dit geval blijven de Algemene Voorwaarden echter op een aanvullende manier van toepassing.


Art. 2. Doel en aanvaarding van de algemene voorwaarden

2.1. voorwerp
De provider biedt de klant diensten. Hij zorgt voor het beheer van reserveringen en ontvangt in ruil daarvoor de betaling van zijn diensten en ter beschikking gesteld.
 
2.2. aanvaarding
Elke reservering door de klant gaat ervan uit dat hij de algemene voorwaarden uitdrukkelijk heeft gelezen en aanvaard, ook al heeft hij geen handgeschreven handtekening op genoemde voorwaarden aangebracht.
De klant en de aanbieder komen overeen dat de bevestiging van de reservering door de klant definitief is wanneer hij op de knop "Ik accepteer de voorwaarden ..." klikt. Hiermee verklaart hij de algemene voorwaarden voor beschikbaarheid en de speciale voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Hij bevestigt zijn reservering en betaalt. Dit vormt een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. Deze elektronische handtekening geeft uitdrukking aan de instemming van de klant met het aanbod van de dienstverlener enerzijds en zijn aanvaarding van de algemene voorwaarden anderzijds.

Art. 3. Verplichting om de klant te informeren en gebruik van het gehuurde

De klant is verplicht om correcte, volledige en actuele informatie te verstrekken, met name, zonder deze lijst volledig te maken, over de samenstelling van de groep deelnemers aan het verblijf (minderjarigen, dieren, enz.) En de reden van het verblijf. De klant neemt alle algemeen niet-gespecificeerde gevolgen, inclusief financiële gevolgen, die voortvloeien uit onjuiste, onvolledige en / of niet-bijgewerkte informatie die hij heeft meegedeeld.

De klant gebruikt het gehuurde volgens zijn bestemming en als een goede vader.Het is vereist om de maximale capaciteit te respecteren. Elke overtreding van deze clausule kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van het contract, ten laste van de klant, het bedrag van de huurovereenkomst blijft permanent verworven aan de aanbieder.

3.1. minderjarigen
In geen geval aanvaardt de aanbieder een contract met een persoon jonger dan 18 jaar. Alle boekingen door personen jonger dan 18 jaar worden als niet-bestaand beschouwd, zonder dat de klant enige schadevergoeding kan eisen. De klant is verplicht om de aanbieder te vergoeden voor alle directe en indirecte gevolgen van een reservering door een onjuiste geboortedatum in te voeren.

3.2. Huisdieren
Bij toelating moeten huisdieren die de cliënt vergezellen worden gemeld.

3.3 Groepen
De aanbieder behoudt zich het recht voor om reserveringen, met name die van groepen, zonder opgaaf van redenen of in verband met een feestelijk evenement te weigeren, speciale voorwaarden op te leggen met betrekking tot dergelijke reserveringen.

3.4. Respect voor de buurt en het milieu
De klant stemt ermee in om een gedrag te respecteren dat respect heeft voor de bewoners en het milieu in het algemeen: fauna, flora, verschillende apparatuur, ...

De klant stemt ermee in om geen voertuigen te parkeren op plaatsen die niet voor dit doel zijn voorzien (gazon, tuin ...). Hij stemt er ook mee in geen tijdelijke accommodatie te installeren, zoals een tent, een stacaravan, ...

3.5 Sancties
Indien de klant de in artikel 3 genoemde verplichtingen niet nakomt, kan de aanbieder de toegang tot de accommodatie weigeren.
Evenzo heeft hij het recht om de overeenkomst tijdens zijn verblijf te beëindigen, als hij op de hoogte is van een onwettig of oneigenlijk gebruik van de accommodatie of een gedrag van de klant of een persoon of dier dat hij heeft onder zijn hoede provocaties veroorzaakt of kan een schaamte of overlast veroorzaken zoals het de goede werking van het verblijf in gevaar brengt.

Art. 4. Totale prijs van het verblijf

4.1. De totale prijs van het verblijf is samengesteld:
-de prijs van de bezetting van de woning, vermeld op de presentatiepagina van de op de website gepubliceerde woning, voor de geselecteerde periode en rekening houdend met het aantal aangegeven deelnemers;
- premies met betrekking tot verzekeringen die mogelijk door de klant zijn onderschreven tijdens de boeking van het verblijf.
- verplichte kosten / toeslagen,
- optionele kosten / supplementen gekozen door de klant
- Toeristenbelasting

Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen inclusief btw, voor zover deze belasting van toepassing is.

De klant kan na het boeken niet meer profiteren van prijsverlagingen of aanbiedingen.

4.2. Verplichte en optionele kosten
Tenzij anders bepaald, worden schoonmaakkosten, energie- en communicatiepakketten, belastingen en kosten in verband met de levering van extra diensten door de klant aan de aanbieder betaald bij aankomst.

Art. 5. Betalingsvoorwaarden en aanbetaling

Alle reserveringen zijn onderworpen aan volledige betaling van het verschuldigde bedrag voor het verblijf.

Na uw reservering en onmiddellijke betaling van het totale bedrag van het verblijf, stuurt de aanbieder u een boekingsbevestiging.

Art. 6. Annulerings- / kosten voor vroeg vertrek - annuleringsverzekering

De annulering van een reservering brengt annuleringskosten met zich mee.

Voortijdig vertrek van de klant, en om welke reden dan ook, houdt geen restitutie in - zelfs niet gedeeltelijk - van de prijs van het verblijf.

De klant kan zich tegen deze risico's verzekeren door een annuleringsverzekering af te sluiten.


Art. 7. Aansprakelijkheid - Verzekering

De klant bezet het pand als een goede vader. Hij is verantwoordelijk voor het gehuurde, zijn uitrusting en de grond waarover hij beschikt.
Hij vergoedt de aanbieder voor alle door hem gemaakte kosten en verbindt zich ertoe eventuele schade te melden. Door het verstrekken van de accommodatie, is hij wettelijk verplicht deze terug te geven in de staat waarin hij deze heeft ontvangen.
Daarom verbindt hij zich ertoe zijn burgerlijke aansprakelijkheid te dekken in geval van brand, diefstal, waterschade, zowel voor de huurrisico's als het meubilair dat te huur wordt aangeboden, evenals voor de remedies van de buren.


Art. 8. Laattijdige betaling

Elk door de klant verschuldigd bedrag, en niet betaald 10 dagen na het verstrijken, zal van rechtswege en zonder kennisgeving ten gunste van de aanbieder een rente van 1% per maand vanaf de vervaldatum, de rente van elke maand genereren begon de hele maand te vervallen.

Art. 9. Solidariteit

De verplichtingen van het contract zijn ondeelbaar en in solidariteit met de cliënt, zijn erfgenamen of zijn rechtverkrijgenden, om welke reden dan ook.

Art. 10. Geschillen

Geschillen of geschillen die niet in der minne kunnen worden opgelost, vallen onder de jurisdictie van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar de belasting is gevestigd.